Filter

  • Buitengewoon
  • Cultuur
  • Herbestemming
  • Herdenken
  • Interieur
  • Onderwijs
  • Religie
  • Studies
  • Wonen
  • Zorg

Bressers Architecten is aangesteld voor de restauratie en herontwikkeling van het kasteel op kasteelpark De Lovie

Ontwerpteam B-architecten, Bressers Erfgoed en Arcadis wint wedstrijd Stadskantoor Nieuwpoort!

Over Braem in De Standaard – januari 2022

Gewonnen! Team Bressers Erfgoed & FVWW Architecten is aangesteld voor de restauratie, renovatie en reconfiguratie van Arena Zuid / Braempatrimonium in opdracht van AG Vespa! Een project in samenwerking met RCR studiebureau technieken, MOUTON, Gevelinzicht en Mar Jaen.

Het team B-ILD Architects, OMGEVING en Bressers Erfgoed is aangesteld voor de restauratie en herbestemming van de afgebrande Sint-Pieterskerk te Galmaarden!

Team Bressers Erfgoed & FVWW is geselecteerd voor de tweede ronde ontwerpopdracht Arena Zuid / Braempatrimonium in opdracht van AG Vespa. Het team wordt aangevuld met ingenieursbureau Mouton, RCR, Gevelinzicht en Marieke Jaenen. Foto: AG Vespa.

Team Bressers Erfgoed - a2o architecten is geselecteerd voor de Open Oproep voor de reconversie van het Magdalenazwembad te Kortrijk (HOWEST). Dit team wordt aangevuld met Erfgoedstudio, Marc Dubois, _voud, Daidalos Peutz en Util. Foto: Tim Van de Velde.

Team Erfgoedstudio - OMGEVING - Bressers Erfgoed - BLAD is aangesteld voor de opmaak van een haalbaarheidsstudie voor de herbestemming van de Bomvrije Kazerne en zijn omringende officierswoningen en plein! Ism Real Visuals, Triconsult en BEC. In opdracht van Stad Dendermonde en PMV.

Team Bressers Erfgoed - TRANS architectuur en stedenbouw - atelier GRAS is aangesteld voor de renovatie van het stookgebouw en de realisatie van een circulair, logistiek gebouw in de Plantentuin Meise!

Heugelijk nieuws! We wonnen de wedstrijd van de Bond Moyson op de Vrijdagmarkt in Gent in samenwerking met B-architecten. De socialistische mutualiteit zal opnieuw zijn hoofdkantoor vestigen op de site, hiervoor dienen restauratie-, renovatie- en uitbreidingswerken uitgevoerd te worden.

Nieuw project! We zijn aangesteld voor de restauratie van de Menenpoort te Ieper! De Menenpoort is een van de bekendste herdenkingsmonumenten ter wereld en werd ontworpen door Sir Reginald Blomfield.

Bressers Architecten wordt geleid door Philippe Depotter en Peter De Smet. De zaakvoerders richten vooral hun aandacht op het sturen van hun medewerkers en het opvolgen van de verschillende fases van de projecten.

Medewerkers

Anthony Van Cayseele
Ariane Danneels
Aysegul Agaclitepe
Christel De Troch
Dominique Abbeloos
Dorine van der Bank
Flore Deceuninck
Frédéric Rosier - partner
Helena Vanderstraeten
Herwig Beyaert
Ignace Roelens
Ivana Brzović
Joke Deckers
Jorne Devolder
Karen Vannieuwenhuyze
Killian De Vleeschauwer
Korneel Van de Maele
Lamia El Bouazzaoui
Laure Cornillie
Lieselot Lust
Linde Vanneylen
Maaike Blancke
Maarten Van Landeghem - partner
Manfred Maertens
Marie Van Kerckhove
Marie De la Marche
Marie Deloddere
Micheline Delaere
Michiel Vanmarcke
Natalie Honraet
Peter De Smet - partner
Philine Van Rennes
Philippe Depotter - partner
Sara De Meyer
Sien Van Nieuwenhuyse
Stephanie Demeulemeester
Sander Decoussemaecker
Thibault Florin
Wouter Valkenborgh
Yasaman Hedayat

Bressers Architecten bv
[email protected]

Kasteellaan 479
9000 Gent
T  (32-9) 225 94 54
F  (32-9) 223 27 99

Volg ons via Instagram, LinkedIn en Facebook!

B.T.W. BE 0449.038.140

Bressers Architecten bv is ingeschreven op de tabel van Orde van Architecten – Provinciale Raad Oost-Vlaanderen
Stamnummer: B100421
Ondernemingsnummer BE 0449 038 140
Reglement van beroepsplichten
Alle beeldmateriaal copyright Bressers tenzij anders vermeld.

De Beddermolen site in Tongerlo

Opmaak van een beheersplan en restauratie van het hoevecomplex De Beddermolen

Opdrachtgever

Kempens Landschap vzw

Team Bressers

Herwig Beyaert
Philippe Depotter
Helena Vanderstraeten
Kaurie Vleugels

Studiebureau

STir (technieken)
Fraeye (stabiliteit)

Het hoevecomplex ‘Beddermolen’ heeft een lange bouwgeschiedenis doorgemaakt. De Beddermolen was oorspronkelijk een abdijmolen verbonden aan de Norbertijnenabdij van Tongerlo. De oprichtingsdatum van de Beddermolen kan niet met zekerheid bepaald worden, aangezien een gedeelte van de archieven van de abdij verloren gegaan is. Het oudste document van de abdij dat verwijst naar de Beddermolen dateert van 1535. Bij het vergelijken van het oude kaartmateriaal met de huidige configuratie is zichtbaar dat het complex vrijwel identiek gebleven is met de situatie weergegeven op de kaart van 1719.

De molen werd doorheen de jaren meerdere keren gerestaureerd en na een hevige brand tijdelijk hersteld, wachtend op de restauratie ervan. Het molenhuis, de stallen, de schuur, het bijgebouw en bakhuis bevinden zich allen nog in vrij goede bouwkundige staat aangezien deze in 1966-67 verbouwd werden tot vakantiehuis voor een familie. De huidige indeling en aankleding van de ruimtes is echter niet in overeenstemming met de toekomstige beoogde functies. In dit kader zal een grondige studie verricht worden om de gebouwen en hun directe omgeving op een waardevolle manier te restaureren en aan te passen naar de nieuwe bestemming als plattelandscentrum voor het ontdekken van de streekidentiteit van de Merode.

Detail uit de figuratieve kaart van het molendomein van Joris Subil, 1655 (Algemeen Rijksarchief, Brussel)

De opdracht bestaat uit 2 delen: de opmaak van een beheersplan en de restauratie van de hoevegebouwen (m.u.z. van de molen). Het beheerplan dient als leidraad voor de eerstvolgende restauratie- en herbestemmingsfase van de hoevegebouwen en de directe omgeving tot een plattelandscentrum voor het ontdekken van de streekidentiteit van de Merode, alsook voor een toekomstig en duurzaam beheer van de volledige site. Het beheersplan werd opgemaakt in samenwerking met Buro voor Vrije Ruimte en Ruben Willaert.

De combinatie van een rijk uitgewerkte historische studie (archivalisch en literatuuronderzoek) en een uitgebreide inventarisatie van de volledige site, zowel de landschappelijke als de bouwkundige elementen, dienden als basis om tot een waardestelling van alle elementen te komen. Op basis hiervan en na een grondige analyse van de toekomstige noden en mogelijkheden van de site werd vervolgens een beheervisie voor de volledige site uitgewerkt waarbij zowel de hoofd- als nevendoelstellingen werden onderzocht en beschreven. De beheervisie werd verder concreet uitgewerkt in de beheersdoelstellingen voor elk van de beschreven landschappelijke of bouwkundige elementen op basis waarvan de concrete beheersmaatregelen per element werden bepaald. Deze concrete maatregelen zullen als leidraad dienen voor de gebruiker om de site in de toekomst te onderhouden en de nodige subsidies aan te vragen voor specifieke restauratie- en onderhoudswerken.

In de restauratie opdracht wordt gevraagd een antwoord te geven op de aanpak van een casco-restauratie, incl. de technieken maar met uitzondering van de interieurs van het molenhuis met stal, de schuur en het bijgebouw. De restauratie van het bakhuisje is ook inbegrepen in de opdracht. Bij de restauratie van de gebouwen dient er naar gestreefd te worden geen ingrepen te doen die een hypotheek leggen op de toekomstige interieurinrichting van de gebouwen. Van bij het ontwerp zullen hierbij de nodige flexibele principes gehanteerd moeten worden die een volgende interieurinrichting de nodige vrijheid laat. Inmiddels werd het bakhuisje reeds gerestaureerd en zijn de werkzaamheden aan het molenhuis met stal, de schuur en het bijgebouw in afwerkingsfase.

Plannen bestaande toestand van het bakhuisje